Visie

GEM is de naam van de nieuwe gebiedsvisie voor het Bessenveld in Diegem. De gemeente Machelen en grondeigenaars RP Group en Triple Living zetten hun schouders onder de toekomstige ontplooiing van dit gebied.

Hun ambitie? Een wijk creëren waarin alles samenkomt, als een oase van verbinding met publieke functies en gelegenheid tot wonen, werken, winkelen en ontspannen. Kortom, een multifunctionele omgeving waarin het leven kan gedijen, binnen én buiten. Je woont en werkt hier, maar zoekt ook eenvoudig de rust op of gaat in ontmoeting in de biodiverse natuuromgeving. Je vertoeft er midden in het gezonde samenspel van bebouwing en groene ruimte.

Die groene ruimte meandert doorheen het volledige gebied. Het groots landschapspark nodigt toekomstige bewoners, bezoekers en buurtbewoners uit tot genieten en ontspannen. Door zijn omvang vormt het park niet alleen een verbinding maar ook een rustpunt tussen de bestaande woonbuurt en de nieuwe wijk. Dat tekent GEM: een schitterende thuis voor iedereen.

Ook op vlak van duurzaamheid stelt GEM hoge eisen. Als 15-minutenwijk zet GEM bereikbaarheid met de fiets of te voet voorop. Daarnaast zorgt GEM voor haar eigen energievoorziening, een duurzaam waterbeheer en innovatief afvalbeheer.

GEM Vrijblijvend toekomstbeeld 3
GEM Vrijblijvend toekomstbeeld
GEM Vrijblijvend toekomstbeeld 6
GEM Vrijblijvend toekomstbeeld 5
GEM Vrijblijvend toekomstbeeld 4
Photo 1484665754804 74b091211472

Buurt

Bij de ontplooiing van GEM is het belangrijk om de gebiedsvisie af te stemmen op de noden van de buurtbewoners. Daarom verzekeren we een open communicatie. Want ook zij maken deel uit en geven dit verhaal mee vorm. We kiezen bewust om de buurtbewoners te betrekken, onder meer bij de concrete invulling van het landschapspark. Hiervoor starten we een participatietraject met vrijwillige deelnemers en de gemeente.

We houden je op de hoogte via bewonersbrieven, deze website en een online newsletter. Schrijf je dus zeker in op onze nieuwsbrief als je alle primeurs over GEM wenst. Laat je gegevens hieronder achter en je bent helemaal mee!

Alle vragen

Is bouwen op het Bessenveld toegestaan?

Ja, bouwen is toegestaan. Het Bessenveld is aangeduid als bouwgrond. Om te mogen bouwen, heb je wel een vergunning nodig en die moet voldoen aan wettelijke voorwaarden.

GEM is een masterplan. Wat is dat eigenlijk?

Het Bessenveld bestaat uit heel veel afzonderlijke bouwpercelen. In principe kan je op elk van deze gronden bouwen, zonder veel rekening te houden met wat er op een ander perceel wordt gebouwd. Dat vergroot de kans dat de afzonderlijke gronden volgebouwd worden met gelijkaardige functies, bijvoorbeeld overal hotels of kantoren. Met GEM doen wij het omgekeerde. We schrijven eerst een overkoepelend masterplan uit voor alle gronden op het Bessenveld. Het is de toekomstvisie voor het volledige gebied. Het vertelt bijvoorbeeld welk soort gebouwen in het gebied komen en hoe we voldoende afwisselen tussen de functies, waar we groen aanleggen, hoe we de mobiliteit aanpakken, enzovoort. Met het masterplan GEM willen wij zo een wijk maken waar je niet enkel kantoren en hotels vindt. In de nieuwe wijk moet je ook kunnen wonen, ontspannen en winkelen. En we vinden het belangrijk om de inwoners van Diegem en Machelen mee te laten genieten van de voorzieningen in de nieuwe buurt. Daarom maken we plaats voor een zeer groot buurtpark, een school en sportruimtes. Kortweg: In het masterplan spreken de gemeente en de grondeigenaars samen af wat en waneer er mag worden gebouwd. Ze maken ook afspraken rond bijvoorbeeld mobiliteit en het grote park. Die afspraken zijn bindend. Ze staan neergeschreven in een conctract: een publiek-private samenwerking (PPS).

Wat is een PPS-project?

PPS staat voor publiek-private samenwerking. Bij een publiek-private samenwerking werken overheid (publiek) en bedrijven (privaat) samen. Ze bundelen de krachten om een gemeenschappelijke visie uit te werken. De private partners staan in voor de realisatie, waarbij de gemeente de voorwaarden en de regels stelt om te garanderen dat het vooropgestelde doel behaald wordt. Binnen GEM krijgt de gemeente bijvoorbeeld de zekerheid over het grote buurtpark en de bouw van openbare gebouwen zoals bijvoorbeeld een school.

Wie is de drijvende kracht achter het project?

Dat zijn enerzijds de gemeente Machelen met deelgemeente Diegem en anderzijds grondeigenaars RP Group en Triple Living. Zij bundelen hun krachten in een publiek-private samenwerking. RP Group en Triple Living zijn ervaren ontwikkelaars die steeds vertrekken vanuit een duurzame toekomstvisie. De gemeente en de private grondeigenaars laten zich bijstaan door experten op vlak van o.a. milieu, mobiliteit, energie en landschap. Beide eigenaars zijn niet aan hun proefstuk toe. RP Group bracht mee nieuw leven in Tour & Taxis Brussel. Triple Living realiseert het Nieuw-Zuid in Antwerpen en herontwikkelt de voormalige Slachthuissite.

Waarom stapt de gemeente Machelen mee in dit plan?

Door het samenvoegen van alle percelen biedt GEM een unieke kans om het Bessenveld een andere en betere bestemming te geven, weg van het eenzijdige kantoor-hotel-verhaal. Daarenboven kunnen we de bufferzonen niet enkel behouden maar ook uitbreiden. Ook de publieke meerwaarde stijgt. GEM beantwoordt zo aan enkele dringende noden van Machelen en Diegem: meer schoolinfrastructuur (tekort in onze gemeente is het hoogst van heel Vlaanderen), stijgende bevolkingsgroei (hoogste prognose van Vlaanderen) en meer publiek toegankelijke open ruimte. Door het invoeren van de mix aan functies (wonen, werken, winkelen, ontspannen) komen we tegemoet aan de vernieuwde toekomstige visie omtrent ruimtelijke ordening. Ook het economisch groeipotentieel is belangrijk en de nieuwe visie zal ook als hefboom dienen om de omliggende sites (Pegasus, Hermes…) nieuw leven in te blazen. Met dergelijke aanpak vermijden we leegloop en leegstand van bestaande panden en gronden en anticiperen we op de huidige en de toekomstige demografische, sociale en economische situatie.

Komen er straks meer jobs in de buurt?

Ja, dat is zeker. Dankzij de toekomstige horeca, winkels en kantoren zal er werkgelegenheid bijkomen in Diegem en Machelen. Maar ook het onderhoud van de gebouwen en landschap zal zorgen voor lokale werkgelegenheid.

Hoe hoog zullen jullie bouwen?

Het masterplan bepaalt dat we niet enkel kantoren en hotels bouwen. We voorzien ook heel wat ruimte voor horeca, winkelen, ontspannen en wonen. En we bouwen publieke gebouwen zoals een school. Niet al deze functies hebben een hoog gebouw nodig. Daarenboven wordt een derde van het Bessenveld niet bebouwd. Dat is voorbehouden voor groen zoals het grote landschapspark. De maximale hoogte is bij wet door de luchthavenauthoriteiten vastgelegd. Bouwen op het Bessenveld is beperkt van 33 tot 43,5 meter, afhankelijk van de plek op de site. Maar we bouwen niet overal even hoog en zullen op de site afwisselen tussen verschillende hoogtes. De hoogste gebouwen komen het verst van de woonwijk. Dichter bij de woonwijk beperken we de bouwhoogte tot maximaal 4 bouwlagen.

Wat met de mobiliteit?

Samen met mobliteitsexperten onderzoeken we hoe we de verkeersdruk zo laag mogelijk kunnen houden. We hebben daartoe voorwaarden in het masterplan opgenomen die er voor zorgen dat er geen extra verkeer in de achterliggende wijk komt. Zo zal het niet mogelijk zijn om met de wagen tussen de achterliggende wijk en de nieuwe wijk te rijden. We voorzien enkel wandel- en fietspaden. Het mobiliteitsplan van GEM is trouwens volledig afgestemd op het nieuwe mobiliteitsplan van Machelen.

Voorzien jullie ook groen?

Ja, zeker. Groen is uitermate belangrijk in het masterplan. Eén derde van de totale oppervlakte wordt groengebied. Dat is 9 hectare of zo’n 18 voetbalvelden groot. We gebruiken de term ‘landschapspark’ om aan te geven dat we een biodivers natuurlandschap willen aanleggen dat toegankelijk is voor mens en dier. Zowel nieuwe bewoners, bezoekers als huidige bewoners van Diegem en Machelen kunnen er ontspannen en spelen.

Bessenveld is een buffergebied. Stijgt de kans op wateroverlast nu jullie daar bouwen?

Nee, dat werd uitvoerig bestudeerd en we zorgen voor heel wat ontharde plaatsen. Het Bessenveld zal zijn buffercapaciteit niet verliezen. Meer dan één derde van de totale oppervlakte blijft natuur die het water zal opnemen. We leggen hiervoor onder meer een netwerk van wadi (Water Afvoer Drainage Infiltratie) aan. Deze wadi’s regelen de volledige waterhuishouding van GEM en werken volledig onafhankelijk van het bestaande rioleringssysteem in Diegem.

Wie betaalt het park en de publieke gebouwen?

Hiervoor worden concrete afspraken gemaakt binnen de PPS-samenwerkingsovereenkomst. Het publieke Park wordt aangelegd door de grondeigenaars en wordt daarna overgedragen aan de gemeente voor het beheer en onderhoud. Voor de publieke gebouwen (bijv. een nieuwe school) worden er concrete afspraken gemaakt met de opdrachtgevers/uitbaters van het gebouw en de grondeigenaars. Deze afspraken (uitvoeringscontracten) hebben betrekking op de de financiering, ontwerp, beheer en bouw van de gebouwen die door de grondeigenaars zullen gerealiseerd worden.

Wat is ‘geconventioneerd wonen’? Is GEM sociale woningbouw?

Geconventioneerd wonen is niet hetzelfde als sociale woningen. GEM is geen project voor sociale woningbouw. Dat wil zeggen dat de gemeente bij die woongelegenheden voorwaarden kan opleggen aan de personen die er komen wonen. Bijvoorbeeld: een bepaalde aantal jaar reeds in Diegem wonen. Zo kan de gemeente voorrang geven aan de eigen inwoners om in GEM te komen wonen. De overige woongelegenheden komen vrij op de markt. Maximum 20 % van het totaal aantal woonaangelegenheden is voorbestemd voor specifieke doelgroep(en) die door de gemeente kunnen worden bepaald en aangewezen.

Bouwen jullie ook in de groene bufferzone vlak achter de bestaande wijk?

Nee! Dat doen we zeker niet. De bufferzone wordt één groot landschapspark zonder bebouwing. Dat is een bindende afspraak tussen de gemeente en de grondeigenaars. Er kan en mag niet gebouwd worden in de bufferzone. Het park vormt zo gegarandeerd een groen scherm tussen GEM en de bestaande wijk.

Het park is 9 hectare. Hoe groot is dat eigenlijk?

9 hectare kun je vergelijken met 18 voetbalvelden. Dat maakt het landschapspark van GEM meteen het grootste groengebied van Machelen-Diegem.

Hoe communiceren jullie met de buurt?

Buurtbewoners houden we regelmatig op de hoogte met GEM-bewonersbrieven en GEM-informatiemomenten. Wie wil, kan zich ook inschrijven op onze digitale GEM-nieuwsbrief. Ook de gemeente zal via haar kanalen over dit project communiceren. Heb je een (dringende)vraag? Aarzel niet om te mailen naar info@the-gem.be

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Aarzel zeker niet als je vragen hebt. Stuur ze ons door via info@the-gem.be en we beantwoorden ze zo snel mogelijk. Of kom langs op onze informatie-avonden voor de buurt.

Bekijk meer vragen en antwoorden Toon minder vragen en antwoorden
Pexels agung pandit wiguna 1128317

Over ons

De gemeente Machelen en de deelgemeente Diegem bundelen hun krachten met grondeigenaars RP Group en Triple Living in een publiek-private samenwerking. Machelen is een groeiende gemeente in de Brusselse rand, vlak bij de nationale luchthaven. RP Group en Triple Living zijn beide ervaren ontwikkelaars die altijd vertrekken vanuit een duurzame toekomstvisie.

GEM Vrijblijvend toekomstbeeld 9

Nog vragen?

Dit is een verplicht veld.

Dit is een verplicht veld.

Dit is een verplicht veld.

Geef een geldig e-mailadres in.

Dit is een verplicht veld.

Dit is een verplicht veld.

Dit is een verplicht veld.

Dit is een verplicht veld.